Serwis informacyjno-usługowy dla administracji

Informacje dla instytucji prowadzących sprawy dotyczące licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej

W rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy udostępniane są informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach:

 • o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
 • o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;
 • o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.
 • Informacje te są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

  Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania. Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego i gospodarczego, należy do zadań z zakresu administracji rządowej.

  Istnieją dwa sposoby, żeby informacje o licencjach, koncesjach itd. przekazywać do rejestru CEIDG

 • Pracownik instytucji samodzielnie wpisuje informacje w rejestrze CEIDG
 • W tym celu należy wejść na stronę aplikacja.ceidg.gov.pl i zarejestrować konto wskazując właściwą rolę i organizację – urząd, który reprezentuje. Po weryfikacji danych konto zostanie aktywowane. Instrukcja do obsługi Aplikacji urzędnika dostępna jest tutaj.

 • Dane przekazywane są automatycznie
 • Istnieje możliwość zautomatyzowanego przekazywania danych w tym celu należy zapoznać się z dokumentacją techniczną i skontaktować się z Departamentem Gospodarki Cyfrowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, poprzez dedykowany formularz dostępny pod linkiem

  Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej) dla poszczególnych organów oraz role do wybrania przy rejestracji w CEIDG dostępne są tutaj.

  Pliki:

  Opis operacji dokonywanych na uprawnieniach wraz z przykładowymi XML

  Reguły importu danych

  Schemat pliku w formacie .xsd

  Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

  Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.